Privacywet | versie 01.19

Contactgegevens:
Sandy.Design
Mgr. Le Blancstraat 21
www.sandy.design
info@sandy.design
06-49992293

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sandy.Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip adres geen van deze gegevens worden met derden gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sandy.design, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sandy.Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Sandy.Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sandy.Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sandy.Design tussen zit.
Sandy.Design verzameld op haar website persoonsgegevens die door bezoekers zelf zijn verstrekt er wordt ook gebruik gemaakt van cookies en web statistieken.
Gegevens die door middel van de website bij ons worden verwerkt verwerken wij uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn opgeven.
Bij het invullen en verzenden van het contact formulier worden de ingevulde gegevens naar een e-mailadres van Sandy.Design verstuurd, en verder niet opgeslagen. Bij het bezoeken van de website leggen wij het opgevraagde adres, uw IP-nummer, browsertype en versie vast. Zo kunnen wij controleren of de site goed functioneert en beveiligd is.
Sandy.Design gebruikt google analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de website te kunnen verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sandy.Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar enkel en alleen te om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sandy.Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Sandy.Design gebruikt cookies om de site correct te laten functioneren. De cookies worden gebruikt om toegangsrechten voor bezoekers te controleren en onthouden en ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden getoond.
Uw kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sandy.Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sandy.design
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Sandy.Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sandy.Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sandy.design.